Obchodní podmínky

Earthfluence s.r.o. se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, PSČ 15500, IČO (dále jen „Earthfluence“, „Prodávající“ nebo „Noother.cz“)

Identifikační číslo: 09170791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 332034 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.noother.cz.

1         Základní ustanovení

1.1         Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

1.2         Zákazníkem internetového obchodu Noother.cz je:

1.2.1       spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „Spotřebitel“);

1.2.2       osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „Kupující“).

1.3         Tyto OP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.noother.cz.

1.4         Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito OP a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto OP, a potvrzuje, že se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se jak s těmito OP, tak s reklamačním řádem seznámit.

1.5        Ustanovení odchylná od těchto OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

1.6        Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

1.7        Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8        Znění těchto OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9        Tyto OP doplňují zásady zpracování osobních údajů dostupné na webové adrese https://www.noother.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

2         Uzavření kupní smlouvy

2.1         Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky Noother.cz. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky včetně nákladů spojených s dodáním zboží (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

2.2         Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud:

2.2.1       není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

2.2.2       zboží již nevyrábí;

2.2.3       zboží již nedodává;

2.2.4       vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

2.3         Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

2.4         Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ v internetovém rozhraní elektronického obchodu Noother.cz.

2.5         Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je Spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

2.6         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím.

2.7         Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři.

3         Cena zboží a platební podmínky

3.1         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1       v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce za poplatek 49 Kč;

3.1.2       bezhotovostně přes bankovní převod bez dalších poplatků;

3.1.3       bezhotovostně platební/kreditní kartou přes internetové rozhraní bez dalších poplatků;

3.1.4       platba v hotovosti na dobírku není možná při volbě bezemisní dopravy.

3.2         Kupní cenou se rozumí souhrn cenu zboží a nákladů na dodání zboží ve smluven výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3         V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od potvrzení přijetí objednávky dle čl. 2.4 těchto obchodních podmínek.

3.4         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu prostřednictvím slevových kuponů nelze vzájemně kombinovat.

3.5         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4         Odstoupení od kupní smlouvy

4.1         Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy pokud:

4.1.1       bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze;

4.1.2       bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující jej z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

4.2         O odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující upozornit Prodávajícího pomocí elektronické pošty info@noother.cz. Kupující musí při odstoupení od smlouvy uvést číslo objednávky a fakturační údaje k objednávce přiřazené.

4.3         V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží předat Prodávajícímu dle Prodávajícím stanovených podmínek na Prodávajícím stanovené místo v Pražském skladu společnosti Earthfluence pokud Prodávající neodstoupí od této povinnosti Kupujícího. Kupujícímu musí zboží vrátil nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady a v původním obalu.

4.4         Poté, co Kupující vrátí zboží dle čl. 4.3 OP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 OP a dodržení podmínek dle čl. 4.3 OP vrátí Prodávající Kupujícímu do 14 dnů od předání zboží kupní cenu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.6         Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

4.7         Celý tento článek 4 se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu par. 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

5         Přeprava a dodání zboží

5.1         Způsob doručení zboží si volí Kupující z možností uvedených ve webovém rozhraní obchodu v hodnotě dle vybraného typu přepravy:

5.1.1       doručení na adresu v České republice uvedenou Kupujícím v hodnotě 119 Kč;

5.1.2       doručení na výdejní místo společnosti Zásilkovna dle výběru Kupujícího v hodnotě 99 Kč;

5.1.3       bezemisní dopravou v Praze Stodůlky v hodnotě 150 Kč, pokud tuto možnost Prodávající uvede ve webovém rozhraní.

5.2         Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu v České republice určenou Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, odpovídá za škodu, kterou tím Prodávajícímu způsobí.

5.3         V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4         Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

6         Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1         Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

6.2         Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

6.2.1       zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.2.2       že se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3         Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4         Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.5         Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí ne však déle než do posledního dne spotřební doby zboží.

6.6         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

7         Závěrečná ustanovení

7.1         Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2         Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího – info@noother.cz. Prodávající si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím kupní smlouvu.

7.3         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

7.4         Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).

7.5         Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

8         Platnost

8.1         Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 16. 10. 2021

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné